Gå till innehållet.

Anmälan och ärendehantering

Anmäl betalda löner till inkomstregistret. Sysselsättningsfonden får uppgifter om arbetslöshetsförsäkringspremier från inkomstregistret. Löneuppgiftsanmälan till inkomstregistret ska i regel göras inom fem dagar från och med betalningsdagen. Aktuell information om inkomstregistret och anvisningar för anmälan av löner finner du på inkomstregister-sidorna.

Uppgifter som lämnas till inkomstregistret

Man ska lämna separata uppgifter om varje arbetstagare och för varje lönedag utan nedre gräns i euro. Även lön som betalats till minderåriga ska anmälas till inkomstregistret. För de som är över 65 år eller yngre än 18 år gäller ingen skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Då man anmäler löner till inkomstregistret ska man välja typ av undantagssituation för försäkring. Typ av undantagssituation för försäkring ska vara ”Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)”.

 • Anmäl alltid lön som en skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie, då löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från lönen (18-64 åriga löntagare, som inte är försäkrade). Arbetsgivaren är fortfarande skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie, om denne betalar över 1500 euro i lön åt arbetstagarna under kalenderåret.
 • Kom ihåg att ange uppgift om delägare (Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Delägare). Läs mer om kriterierna för delägare.
 • Vi rekommenderar att även lämna andra frivilliga, kompletterande uppgifter, såsom uppgifter om anställningsförhållande. Läs tilläggsinformationen om inkomstslag som påverkar skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie.

Uppgifter som lämnats till inkomstregistret med löneuppgiftsanmälan kan antingen vara obligatoriska uppgifter som lämnas för varje anmälan eller kompletterande uppgifter. Kompletterande uppgifter preciserar uppgifter som är obligatoriska. Det är bra att anmäla kompletterande uppgifter så undviker du eventuella tilläggsutredningar efteråt. För penninglöner rekommenderar vi ”Anmälningssätt 2 (Kompletterande inkomstslag)”. Vi rekommenderar även att du lämnar övriga frivilliga kompletterande uppgifter, såsom uppgifter om anställningsförhållande.

Om du inte betalar ut lön som omfattas av skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie, anmäl antingen:

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions -, sjuk -, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls - och yrkessjukdomsförsäkringsavgift)
 • Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions- , sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring) -> Gäller internationella situationer.
 • Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetslöshetsförsäkring) -> Gäller internationella situationer.

E-tjänst

Utnyttja de omfattande tjänsterna

 

 • Uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter
 • Ange eller uppdatera dina bankkontouppgifter
 • Kontrollera de anmälda lönesummorna för åren 2013–2018
 • Korrigera anmälan on lönesumman för åren 2013–2018
 • Sök utbildningsersättning om du som arbetsgivare är berättigad till den
 • Kommunicera datasäkert 

Från och med försäkringsåret 2019:

 • Kontrollera den aktuella situationen för betalningar, betalningshistoria och skriv ut årsöversikter
 • Se beslut gällande premier samt fakturor

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Befullmäktigande

Som arbetsgivare kan du ge fullmakt åt en annan person eller ett företag att sköta dina ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. Du kan även be om en fullmakt att sköta ärenden för en annan person eller ett företag. Företag, föreningar och privatpersoner sköter befullmäktigande i Suomi.fi-tjänsten.

I Suomi.fi ska fullmaktsgivaren alltid välja underhåll av uppgifter om arbetslöshetsförsäkringspremier som roll, så att fullmaktsinnehavaren kan granska tjänstens uppgifter samt skicka anmälningar och ansökningar. Underhålls-rollen för arbetslöshetsförsäkringspremier hittas under Arbete och arbetslöshet.

Undantagsvis sköter kommuner, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, utländska företag, dödsbon, stiftelser som inte hör till handelsregistret och personer med företagsteckningsrätt för offentlig myndighet även i fortsättningen fullmakten i Katso-tjänsten.

En anvisning: https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/nyhet/befullmaktigande-gallande-arbetsloshetsforsakringspremier-i-arendehanteringstjansten/

Blanketter

Fram till år 2018 kan du göra alla anmälningar som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier även med pappersblanketter. Snappaste och säkraste sättet att sköta ärenden är via vår e-tjänst.

Från och med 2019 görs anmälningarna elektroniskt i inkomstregistret.

Du kan posta blanketterna avgiftsfritt till adressen:
Sysselsättningsfonden
Kod 5017569
00003 Svarsförsändelse

Kundtjänst

Vi hjälper gärna till i alla frågor som berör arbetslöshetsförsäkringspremier. Snappaste och säkraste sättet att sköta ärenden är via vår e-tjänst.

Du når vår kundtjänst på numret 075 757 0500. Du kan se mer att telefontjänstens registerbeskrivning från dataskyddsbeskrivning av arbetslöshetsforsäkringspremier.

Skica e-post till vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi. Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via säker anslutning.

Beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet

Sysselsättningsfonden tar emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram. Mottagningen av anmälningar görs via TYVI-operatörer och tjänsten ilmoitin.fi.

I beskrivningen av poster som återfinns via länken nedan beskrivs strukturen på de poster som Sysselsättningsfonden tar emot från TYVI-operatörerna (inklusive tjänsten ilmoitin.fi).

Med posten Anmälan om lönesumma anmäls vid utgången av försäkringsåret lönesummorna som utbetalats till arbetstagare och delägare under försäkringsåret. Anmälan lämnas in senast i slutet av januari under det år som följer efter försäkringsåret. Anmälningar om lönesumma kan göras för åren 2013-2018.

Utbildningsersättning kan ansökas i samband med anmälan om lönesumma fram till år 2018 eller med en separat anmälan. Posten Ansökan om utbildningsersättning ska användas som en del av posten Anmälan om lönesumma endast när arbetsgivaren ansöker om utbildningsersättning. Företag som omfattas av näringsskattelagen eller inkomstskattelagen för gårdsbruk är i regel inte berättigade till utbildningsersättning, utan de kan ansöka om avdrag för utbildning hos Skatteförvaltningen.

Ytterligare information i frågor om innehållet i anmälan ges per e-post på vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi. Om du har frågor om teknik och testning får du hjälp per e-post på tiedon.valitys@tvr.fi.

Tietuekuvaus

Sidan uppdaterad: 31-1-2023