Gå till innehållet.

Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

Sysselsättningsfonden uppbär arbetslöshetsförsäkringspremier för att finansiera inkomstrelaterat utkomstskydd och främja utveckling av löntagarnas kompetens med vuxenutbildnings vuxenutbildningsförmåner. Sysselsättningsfonden är en viktig del av det finska socialskyddssystemet och dess kunder är alla sysselsättande arbetsgivare och 18–64-åriga löntagare i Finland.

Sysselsättningsfonden sysselsätter ca 150 personer. Fonden vägleder och ger sina kunder råd i frågor kring arbetslöshetsförsäkringspremier och vuxenutbildningsförmåner samt deltar i utvecklingen av sin sektors lagstiftning.

Sysselsättningsfonden är en genom lag grundad organisation förvaltad av arbetsmarknadsparter. Sysselsättningsfonden inledde sin verksamhet 1.1.2019 då Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden går samman. Sysselsättningsfondens arbete övervakas av Finansinspektionen.

Vad är arbetslöshetsförsäkringspremier?

Arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs både av arbetsgivare och arbetstagare enligt realiserad lönesumma. Betalningar till Sysselsättningsfonden görs av arbetsgivaren, som tar ut löntagarens andel från arbetstagarens lön. 

Med intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier finansieras utkomstskydd för arbetslösa, pensionsskydd, utbildning och lönegarantier

Åt arbetslöshetskassorna hanterar Sysselsättningsfonden finansiering av inkomstrelaterad dagpenning, med undantag för andelar insamlade genom arbetslöshetskassans medlemsavgifter. Fonden hanterar även betalning av statsandelen till kassorna. Statsandelen finansieras med skattemedel. Av intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier redovisar vi varje år till Fpa den andel, som motsvarar andelen för löntagare som inte hör till kassorna.

Med intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier finansieras utöver utkomstskyddet för arbetslösa även arbetspension som ackumuleras under dagpenningstiden. Andelarna redovisas till Pensionsskyddscentralen och Statens Pensionsfond.

För att stöda färdigheter som behövs i arbetet betalar Sysselsättningsfonden vuxenutbildningsstöd och stipendier för yrkesexamen. Stöd betalas för yrkesutbildning och yrkesutveckling. Löntagarens vuxenutbildningsstöd finansieras helt och hållet av intäkter från arbetslöshetsförsäkringspremier. Staten betalar vuxenutbildningsstöd till företagare och yrkesexamensstipendier till statens anställda.

En arbetstagare kan få lönegaranti betalad av arbets- och näringsministeriet om hen har lönefordringar som beror på arbetsgivarens insolvens. Även denna förmån finansieras med intäkter från arbetslöshetsförsäkringspremier.

Konjunkturbuffert balanserar utveckling av premier

En del av intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier överförs till en konjunkturbuffert, vars uppgift är att trygga en jämn utveckling av arbetslöshetsförsäkringspremier. Målet är att under goda tider samla ihop en buffert, som sedan kan användas för att trygga mindre premiehöjningar när arbetslösheten ökar. Denna buffert, som även kallas för en likviditetsbuffert, har använts för att jämna ut premiehöjningar redan vid flera tillfällen under de senaste 20 åren.

Arbetslöshetsförsäkringssystemet

Arbetslöshetsförsäkringssystemet fungerar så att löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier används direkt och i sin helhet till finansiering av arbetslöshetsskyddet, vuxenutbildningsförmånerna, lönegarantierna och pensionsskyddet. Dessutom finansieras bland annat utbildningsersättningar och självriskpremier med dessa medel.

Om videon inte syns har du kanske valt endast nödvändiga kakor på vår webbplats. Om du vill se videon gå till sidan dataskydd, klicka på att ändra ditt medgivande och välj sedan tillåt alla kakor.

Mission

Vi ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

 

Vision


Överlägsen verkställare av socialskyddet

 

Våra kunder först

Värden


Vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar

 

Vi är ett enhetligt team


Strategiska mål

Att vara föregångare i utvecklingen av
kundorienterade tjänster

Att utveckla verksamhetens påverkan och
effektivitet samt skapa mervärde med
kunskap och framförhållning

Att vara en aktiv och uppskattad aktör i
fondens nätverk

Att vara en attraktiv arbetsgivare med
anställda som mår bra

Att utvecklingen av
arbetslöshetsförsäkringspremierna håller
sig på en jämn nivå.

Vår kanal för rapportering av missbruk

Regelefterlevnad, etik och transparens är viktiga för oss. För att kunna agera rätt och etiskt behöver vi också information om hur bra vi lyckats med dessa mål. För att säkerställa detta har Sysselsättningsfonden en kanal för att rapportera missbruk. Via rapporteringskanalen kan du rapportera misstankar om missbruk, vilket kan exempelvis handla om följande: 

  • frågor som regleras i marknadsmissbruksförordningen (MAR-förordningen) (t.ex. insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation, marknadsmanipulation eller utlämnande av insiderinformation), 
  • mutor och korruption, 
  • intressekonflikter och jäv, 
  • offentlighetsprincipen och tystnadsplikt, 
  • dataskydd, 
  • informationshantering, 
  • användning och skydd av organisationens tillgångar, 
  • arbetslivet och de mänskliga rättigheterna, 
  • andra överträdelser av visselblåsarlagen. 

Rapporteringskanalen är ett viktigt verktyg för att värna om en hög verksamhetsetik och upprätthålla förtroendet för oss bland våra investerare, personal, kunder, samarbetspartner och andra intressegrupper. I rapporteringskanalen kan du anmäla alla misstankar om missbruk fullständigt anonymt. Om anmälan inte kräver det, vänligen se till att din anmälan inte innehåller några personuppgifter. 

Sidan uppdaterad: 26-9-2022