Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

Sysselsättningsfonden samlar in arbetslöshetsförsäkringspremier, med vilka vi bland annat finansierar utkomstskyddet för arbetslösa och främjar utvecklingen av löntagarnas kompetens med vuxenutbildningsförmåner. Vi är en viktig del av det finländska socialskyddssystemet. Våra kunder är alla sysselsättande arbetsgivare och 18–64-åriga löntagare i Finland. 
År 2022 sysselsatte Sysselsättningsfonden i genomsnitt 169 personer. Vi handleder och ger råd till våra kunder i frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier och vuxenutbildningsförmåner samt deltar i utvecklingen av lagstiftningen inom vår bransch.

Sysselsättningsfonden är en genom lag grundad organisation förvaltad av arbetsmarknadsparter. Sysselsättningsfonden inledde sin verksamhet 1.1.2019 då Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden gick samman. Vårt arbete övervakas av Finansinspektionen. Vi hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Med arbetslöshetsförsäkringspremierna tryggas många förändringssituationer

Sysselsättningsfonden uppbär arbetslöshetsförsäkringspremier av både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren betalar Sysselsättningsfonden sin egen och arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien fyra gånger om året. Nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs årligen genom lag.

Med arbetslöshetsförsäkringspremierna finansierar vi utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsförmånerna, pensionsskyddet och lönegarantin. Dessutom ansvarar vi för finansieringen av självriskpremien för utkomstskyddet för arbetslösa och det nya omställningsskyddet som trädde i kraft 2023.

Målet är en utomordentlig kundupplevelse

Tyngdpunkten i vår kundtjänst har under senaste år i hög grad flyttats till e-tjänsten. Vi var bland de första som tog i bruk inkomstregistret i 2019, vilket ökade automationsgraden i faktureringen av arbetslöshetsförsäkringspremier med drygt 98 procent. Även automationsgraden för beslut om utbetalning av vuxenutbildningsstöd är 78 procent. Våra tjänster utnyttjar inkomstregistret och andra datagränssnitt inom den offentliga förvaltningen för att uppdatera våra kunders uppgifter utan extra besvär för kunden. Vårt mål är att kontinuerligt utveckla användbarheten i våra e-tjänster och finslipa kundupplevelsen till sin topp. Det sammanräknade kundnöjdhetsindexet för 2022 (CSAT, customer satisfaction index, andelen nöjda och mycket nöjda kunder av alla kunder) var 84 procent.

Sysselsättningsfondens tjänster

Med arbetslöshetsförsäkringspremierna finansierar Sysselsättningsfonden största delen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa som arbetslöshetskassorna betalar ut, med undantag för den andel som kassan samlar in genom medlemsavgifterna (cirka 5 procent). Därtill sköter vi utbetalningen av statsandelen till kassorna. Statsandelen finansieras med skattemedel.

Av arbetslöshetsförsäkringspremierna redovisar vi årligen till FPA den andel av grundskyddet som motsvarar andelen för löntagare som inte hör till kassorna. Cirka 85 procent av löntagarna hör till arbetslöshetskassorna.

Sysselsättningsfonden beviljar och betalar ut vuxenutbildningsstöd till arbetstagare eller företagare för studier som stöder yrkesutvecklingen. Du kan utnyttja vuxenutbildningsstödet under din karriär för en eller flera studier i sammanlagt 15 stödmånader, i en eller flera omgångar. Med hjälp av stödet kan du studera hela examina eller kortare utbildningar vid många läroanstalter runt om i Finland. Vuxenutbildningsstödet för arbetstagare finansieras i sin helhet med arbetslöshetsförsäkringspremier. Staten betalar vuxenutbildningsstödet för företagare.

Sysselsättningsfonden beviljar och betalar ut yrkesexamensstipendier som fås efter avlagd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och om du fram till den dag då examen avläggs har intjänat minst fem års pensionsförsäkrad arbetshistoria. Yrkesexamensstipendierna finansieras i sin helhet med arbetslöshetsförsäkringspremier, med undantag av stipendier som betalas av staten.

Med arbetslöshetsförsäkringspremierna finansierar vi den arbetspension som inflyter under tiden för inkomstrelaterad dagpenning och vuxenutbildningsstöd. Vi redovisar andelarna till Pensionsskyddscentralen och Statens Pensionsfond.

Som arbetstagare kan du beviljas lönegaranti som betalas av arbets- och näringsministeriet om du har lönefordringar på grund av arbetsgivarens insolvens. Även finansieringen av denna förmån kommer i sin helhet från arbetslöshetsförsäkringspremierna och vi redovisar den årligen till arbets- och näringsministeriet.

Syftet med utbildningsersättningen är att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att ordna utbildning för sina anställda i syfte att utveckla deras yrkeskompetens. Berättigade till detta är till exempel kommuner, församlingar, föreningar och stiftelser.

Till den arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren betalar hör också en självriskpremie. Arbetsgivaren kan vara förpliktad att betala självriskpremie om arbetsgivaren har sagt upp eller permitterat en äldre anställd och hen har blivit långtidsarbetslös eller permitterad. Med självriskpremier finansieras kostnader på arbetslöshetsförmåner orsakade av uppsägningar och permitteringar.

Tilläggsdagarna för arbetslöshetsdagpenning, dvs. rätten för personer att komma in i den s.k. pensionsslussen håller på att försvinna. Rätten till tilläggsdagar ersätts med personens rätt att få ett omställningsskyddspaket och arbetsgivarens skyldighet att betala omställningsskyddsavgift.

 

Till den arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren betalar hör också en omställningsskyddspremie. Arbetsgivaren kan vara skyldig att betala en omställningsskyddpremie om arbetsgivaren har sagt upp en arbetstagare som fyllt 55 år av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker, och arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år. Med omställningsskyddspremierna finansieras arbetstagarens omställningsskyddspaket.

Omställningsskyddspremier har samlats in sedan 2023. Omställningsskyddspremien kan komma att betalas om arbetstagarens uppsägningsdag varit den 1.1.2023 eller senare.

En arbetsgivare som upphävt en arbetstagares anställningsavtal i strid med bestämmelserna i arbetsavtalslagen är skyldig att betala ersättning till arbetstagaren. Från ersättningen görs avdrag till Sysselsättningsfonden, om arbetslöshetskassan har betalat inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till arbetstagaren efter anställningsförhållandets upphörande. Avdrag görs också från ersättning som betalas ut vid grundlös permittering.

Vi är sakkunniga inom sammanjämkningen av den ersättning som betalas ut vid tvistemål om upphävande av anställningsförhållande och arbetstagarens arbetslöshetsdagpenning.

Konjunkturbufferten garanterar finansieringen av utgifterna

En del av intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremierna överförs till Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert, vars syfte är att trygga en jämn betalningsutveckling av arbetslöshetsförsäkringspremierna. Konjunkturbufferten utökas när Finlands ekonomi är stark. De medel som samlas i bufferten används under ekonomiska nedgångsperioder, vilket dämpar trycket på att höja arbetsgivarnas och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier. Denna konjunkturbuffert, som också kallas EMU-bufferten, har redan använts flera gånger under de senaste 20 åren för att täcka överraskande ökade utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa och för att jämna ut trycket på att höja arbetslöshetsförsäkringspremierna.

Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert och fondens övriga medel ska placeras på ett lönsamt och betryggande sätt med beaktande av fondens likviditet. En särskild svårighet vid placeringen av konjunkturbufferten är att de investeringstillgångar som förvärvats under en högkonjunktur måste realiseras i en lågkonjunktur. Ett högt avkastningskrav på fondens placeringstillgångar kan inte ställas på riskens bekostnad.

Sysselsättningsfonden har med stöd av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner rätt att ta lån för att fullgöra sina skyldigheter. Sysselsättningsfondens masskuldebrevslån har noterats på Nasdaq Helsinki Oy:s ("Nasdaq Helsinki") börslista och därför är fonden skyldig att lämna börsinformation.

Mer information om Sysselsättningsfondens ekonomi hittas på webbplatsen för investerare >>

Bekanta dig med våra uppgifter genom videon

Betydelsen av Sysselsättningsfondens uppgifter 

Sysselsättningsfondens uppgifter har stor betydelse för finländska arbetsgivare, löntagare och hela arbetsmarknaden. 

Genom att titta på videon till höger får du veta mer om fondens viktigaste uppgifter och varför fonden är en viktig del av det finländska socialskyddssystemet. 

Obs. Vuxenutbildningsstöd och yrkesexamenstipendium avskaffas från och med 1.8.2024. Du kan fortfarande få vuxenutbildningsstöd om både studierna och stödperioden börjar senast den 31.7.2024. Yrkesexamenstipendium kan sökas för yrkesexamina som slutförs senast den 31.7.2024. Läs mer på sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstöd.

Vi finansierar utkomstskyddet med arbetslöshetsförsäkringspremierna 

Alla arbetsgivare och löntagare i åldern 18–64 år i Finland betalar arbetslöshetsförsäkringspremier. Men varför? 

Genom att titta på videon till höger får du veta mer om hur Sysselsättningsfonden finansierar utkomstskyddet med arbetslöshetsförsäkringspremier och säkerställer att det finns tillräckligt med medel med sin konjunkturbuffert. 

Mission

Vi ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

 

Vision


Överlägsen verkställare av socialskyddet

Värden

 

Våra kunder först

 


Vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar

 

Vi är ett enhetligt team


Strategiska mål

  • Vi producerar digitala tjänster pålitligt och med hög kvalitet
  • Vi ökar produktivitet och effektivitet, vi ger en utmärkt kund- och personalupplevelse
Sidan uppdaterad: 13-3-2024