Obs!

Avskaffandet av vuxenutbildningsstödet ingår i regeringsprogrammet från 1.8.2024. Ändringar i stödet kräver lagändring så tillsvidare beviljar och betalar vi stödet som normalt. Läs mer på Aktuellt om vuxenutbildningsstöd.

Gå till innehållet.

Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

Sysselsättningsfonden uppbär arbetslöshetsförsäkringspremier för att finansiera inkomstrelaterat utkomstskydd och främja utveckling av löntagarnas kompetens med vuxenutbildnings vuxenutbildningsförmåner. Sysselsättningsfonden är en viktig del av det finska socialskyddssystemet och dess kunder är alla sysselsättande arbetsgivare och 18–64-åriga löntagare i Finland.

Sysselsättningsfonden sysselsätter ca 170 personer. Fonden vägleder och ger sina kunder råd i frågor kring arbetslöshetsförsäkringspremier och vuxenutbildningsförmåner samt deltar i utvecklingen av sin sektors lagstiftning.

Sysselsättningsfonden är en genom lag grundad organisation förvaltad av arbetsmarknadsparter. Sysselsättningsfonden inledde sin verksamhet 1.1.2019 då Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden går samman. Sysselsättningsfondens arbete övervakas av Finansinspektionen.

Vad är arbetslöshetsförsäkringspremier?

Arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs både av arbetsgivare och arbetstagare enligt realiserad lönesumma. Betalningar till Sysselsättningsfonden görs av arbetsgivaren, som tar ut löntagarens andel från arbetstagarens lön. 

Med intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier finansieras utkomstskydd för arbetslösa, pensionsskydd, utbildning och lönegarantier

Åt arbetslöshetskassorna hanterar Sysselsättningsfonden finansiering av inkomstrelaterad dagpenning, med undantag för andelar insamlade genom arbetslöshetskassans medlemsavgifter. Fonden hanterar även betalning av statsandelen till kassorna. Statsandelen finansieras med skattemedel. Av intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier redovisar vi varje år till Fpa den andel, som motsvarar andelen för löntagare som inte hör till kassorna.

Med intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier finansieras utöver utkomstskyddet för arbetslösa även arbetspension som ackumuleras under dagpenningstiden. Andelarna redovisas till Pensionsskyddscentralen och Statens Pensionsfond.

För att stöda färdigheter som behövs i arbetet betalar Sysselsättningsfonden vuxenutbildningsstöd och stipendier för yrkesexamen. Stöd betalas för yrkesutbildning och yrkesutveckling. Löntagarens vuxenutbildningsstöd finansieras helt och hållet av intäkter från arbetslöshetsförsäkringspremier. Staten betalar vuxenutbildningsstöd till företagare och yrkesexamensstipendier till statens anställda.

En arbetstagare kan få lönegaranti betalad av arbets- och näringsministeriet om hen har lönefordringar som beror på arbetsgivarens insolvens. Även denna förmån finansieras med intäkter från arbetslöshetsförsäkringspremier.

Konjunkturbuffert balanserar utveckling av premier

En del av intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier överförs till en konjunkturbuffert, vars uppgift är att trygga en jämn utveckling av arbetslöshetsförsäkringspremier. Målet är att under goda tider samla ihop en buffert, som sedan kan användas för att trygga mindre premiehöjningar när arbetslösheten ökar. Denna buffert, som även kallas för en likviditetsbuffert, har använts för att jämna ut premiehöjningar redan vid flera tillfällen under de senaste 20 åren.

Arbetslöshetsförsäkringssystemet

Arbetslöshetsförsäkringssystemet fungerar så att löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier används direkt och i sin helhet till finansiering av arbetslöshetsskyddet, vuxenutbildningsförmånerna, lönegarantierna och pensionsskyddet. Dessutom finansieras bland annat utbildningsersättningar och självriskpremier med dessa medel.

Om videon inte syns har du kanske valt endast nödvändiga kakor på vår webbplats. Om du vill se videon gå till sidan dataskydd, klicka på att ändra ditt medgivande och välj sedan tillåt alla kakor.

Mission

Vi ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

 

Vision


Överlägsen verkställare av socialskyddet

 

Våra kunder först

Värden


Vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar

 

Vi är ett enhetligt team


Strategiska mål

Vi producerar digitala tjänster pålitligt och med hög kvalitet

Vi ökar produktivitet och effektivitet, vi ger en utmärkt kund- och personalupplevelse

Sidan uppdaterad: 26-9-2022