Gå till innehållet.

Utbildningsersättning

Syftet med utbildningsersättningen är att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att ordna utbildning för sina anställda i syfte att utveckla deras yrkeskompetens. Berättigade att få utbildningsersättning är till exempel välfärdsområdena, kommuner, församlingar, universitet, föreningar och stiftelser.

Löneuppgifterna anmälas till inkomstregistret, men utbildningsersättning kommer fortfarande att ansökas med en separat ansökan hos Sysselsättningsfonden. I regel betalas utbildningsersättning som en gottgörelse till kunden.

Utbildningsersättningen baserar sig på lagen om ersättning för utbildning (1140/2013)

Du kan få utbildningsersättning om du inte är berättigad till det utbildningsavdrag som Skatteförvaltningen beviljar enligt

Utbildningsersättning kan beviljas till

En förutsättning för att få utbildningsersättning är att

  • du på förhand har utarbetat en utbildningsplan där utbildningen ingår
  • utbildningen är en utbildning som ordnas av arbetsgivaren och som upprätthåller och främjar arbetstagarens yrkeskunnande
  • villkoren för utbildningens längd uppfylls
  • du betalar lön till arbetstagaren för utbildningen.

Utbildningsersättning kan inte ansökas för utbildning för de arbetstagare för vars lönekostnader en i 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) avsedd offentlig lönesubvention har beviljats.

Utbildningsplan
En förutsättning för att få utbildningsersättning är att utbildningen ingår i en på förhand utarbetad utbildningsplan. Utbildningsplanen ska omfatta hela personalen indelad i personalkategorier eller ha en annan indelning i grupper på ett ändamålsenligt sätt. Arbetstagarens tillhörighet till den aktuella gruppen ska kunna fastställas på ett tydligt sätt.

Du omfattas av samarbetslagen
Om du omfattas av samarbetslagen, ska du utarbeta en personal- och utbildningsplan enligt samarbetslagen. Bestämmelser om utbildningsplanen finns i lagen om samarbete inom företag (16 §) och i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (4 a §).

Du omfattas inte av samarbetslagen
Bestämmelser om utbildningsplaner för de arbetsgivare som inte omfattas av samarbetslagarna finns i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (3 §).

Hur ska jag utarbeta en utbildningsplan?
Utbildningsplanen ska vara utarbetad innan de utbildningar för vilka man ansöker om ersättning inleds. Di kan uppdatera utbildningsplanen under kalenderåret.

Du får anvisningar för att utarbeta en utbildningsplan till exempel hos din arbetsgivarorganisation.

Den lönekostnad som används som grund för utbildningsersättningen beräknas genom att multiplicera den genomsnittliga dagslönen med antalet utbildningsdagar som berättigar till utbildningsersättning. Utbildningsersättningens storlek är 10 procent av de lönekostnader som används som grund för utbildningsersättningen.

Anvisning för att beräkna genomsnittlig dagslön

Den genomsnittliga dagslönen beräknas så att den lönesumma som utgör grunden för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för försäkringsåret divideras med det genomsnittliga antal arbetstagare som arbetsgivaren har i sin tjänst. Den kvot som fås divideras med talet 200.

Bestämmelser om den lönesumma som utgör grunden för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie finns i 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Anvisningar för att beräkna genomsnittligt antal arbetstagare

Det genomsnittliga antalet arbetstagare är summan av de årsverken som arbetsgivaren låter utföra. Med årsverke avses det arbete som utförs under ett år av en arbetstagare som arbetar på heltid.

Anställningsförhållanden på viss tid eller deltid räknas om till årsverken genom att beakta dem i relativa andelar. Arbetstiden för en person som arbetar på deltid omräknas till årsverke i relation till deltidsprocenten, dvs. så att t.ex. en person som med 50 % arbetstid motsvarar 0,5 årsverken. På motsvarande sätt beräknas arbetstiden för en visstidsanställd person som anställningsförhållandets längd i relation till kalenderåret.

Exempel: En heltidsanställning på viss tid under tiden 1.6–30.8. (3 månader) motsvarar 0,25 årsverken.

Anvisningar för beräkning av utbildningsdagar

Ange i ansökan det sammanlagda antalet utbildningsdagar under försäkringsåret som berättigar till utbildningsersättning. Det kan finnas högst tre utbildningsdagar som berättigar till utbildningsersättning per arbetstagare. Kalkylmässigt motsvarar en utbildningsdag 6 timmars utbildning (minst 6 timmars utbildning berättigar till utbildningsersättning för 1 utbildningsdag, minst 12 timmars utbildning för 2 utbildningsdagar och minst 18 timmars utbildning för 3 utbildningsdagar). Den enskilda utbildningen ska pågå oavbrutet i minst en timme för att den kan tas med i beräkningen av utbildningsdagar. Utbildningsdagarna är personliga, vilket innebär att de timmar som använts för olika personers utbildning inte kan sammanräknas. Specificera på ansökan om utbildningsersättning hur många personer som är berättigade till utbildningsersättning för 1, 2 och 3 dagar. Kom alltid ihåg att multiplicera antalet berättigade arbetstagare med antalet för hur många utbildningsdagar de är berättigade till.

Exempel: Förening X har tre arbetstagare. För en arbetstagare finns rätt att ansöka om utbildningsstöd för 2 utbildningsdagar och för två arbetstagare för 1 utbildningsdag. Således beräknas antalet utbildningsdagar som berättigar till utbildningsstöd enligt följande:

Arbetstagare som är berättigade till 1 utbildningsdag x 2 + arbetstagare som är berättigade till 2 utbildningsdagar x 1 = 4 utbildningsdagar som berättigar till utbildningsersättning.

Ansökan om utbildningsersättning

Om du uppfyller villkoren för att få utbildningsersättning och du har utarbetat en utbildningsplan kan du ansöka om utbildningsersättning från Sysselsättningsfonden. Löneuppgifterna anmälas till inkomstregistret, men utbildningsersättning kommer fortfarande att ansökas med en separat ansökan hos Sysselsättningsfonden. Skicka ansökan om utbildningsersättning till via vår ärendehanteringstjänst före utgången av januari året efter försäkringsåret.

Företag som omfattas av näringsskattelagen eller inkomstskattelagen för gårdsbruk ska i regel ansöka om avdrag för utbildning hos Skatteförvaltningen.

Ansök om utbildningsersättning i vår e-stjänst.

Ange i ansökan om utbildningsersättning

  • genomsnittligt antal arbetstagare
  • antalet utbildningsdagar som berättigar till ersättning

OBS! Bifoga inte utbildningsplanen till ansökan

Anmälan om antalet utbildningsdagar som berättigar till ersättning görs så att man i ansökan specificerar antalet arbetstagare som har fått rätt till ersättning för 1 utbildningsdag, 2 utbildningsdagar och 3 utbildningsdagar (se anvisningarna under Anvisningar för beräkning av antalet utbildningsdagar)

Dessutom ska en försäkran ges i ansökan om att alla villkoren för utbildningsersättning uppfylls. Villkoren uppfylls när en utbildningsplan i enlighet med kraven i lagen har uppgjorts och du inte har fått lönesubvention för lönekostnaderna för de arbetstagare för vilka ersättning ansöks utifrån den ordnade utbildningen.

Utbildningsplanen ska inte bifogas till ansökan som lämnas in. Vi har emellertid rätt att vid behov begära utbildningsplanen för att avgöra frågor gällande utbildningsersättningen. Vi samlar inte heller in information om utbildning på personnivå, men du har en skyldighet att följa upp och dokumentera genomförandet av utbildning per person.

Kom ihåg att spara de uppgifter som används som grund för utbildningsersättningen på motsvarande sätt som andra handlingar som hänför sig till fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremien.

Beslut

Utbildningsersättningen i regel att betalas som en gottgörelse till kunden.

Sidan uppdaterad: 22-1-2019