Gå till innehållet.

Ledningens affärstransaktioner

I enlighet med förordningen om marknadsmissbruk ber vi ledande personer i Sysselsättningsfonden och deras närmaste krets att följa anvisningarna på denna sida för rapportering av affärstransaktioner.

Anmälningarna ska göras till Sysselsättningsfonden och Finansinspektionen omedelbart och senast tre arbetsdagar efter att transaktionen gjorts.

Med hänsyn till Sysselsättningsfondens skyldighet att offentliggöra de ledande personernas affärstransaktioner rekommenderar vi att anmäls till Sysselsättningsfonden i fri form den dag då transaktionen gjordes. En fullständig anmälan ska göras till Sysselsättningsfonden inom två arbetsdagar efter att transaktionen gjorts.

 

Anvisningar för att göra en affärstransaktionsanmälan

1. Anmäl affärstransaktionerna till Finansinspektionen i deras e-tjänst

Anvisningar för anmälan finns på Finansinspektionens webbplats.

Information som krävs i anmälan:

Sysselsättningsfondens LEI-nummer 7437002N0BQXM1JQUP81
ISIN-koder för Sysselsättningsfondens masskuldebrevslån FI4000440227 (maturity date 6/16/2023)
FI4000440276 (maturity date 6/16/2027)
Anmälningsnummer Genereras automatiskt på blanketten (behövs inte ifyllas)

2. Du kan ladda ner den ifyllda blanketten i PDF-format från e-tjänsten innan du skickar den till Finansinspektionen. Skicka den ifyllda blanketten som e-postbilaga till Sysselsättningsfonden. 

Skicka inte blanketten per post på grund av den korta tidsfristen (3 arbetsdagar).

 

Sändning till Finansinspektionen:
Gå till adressen 
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/login och anmäl affärstransaktionerna i e-tjänsten. 

Sändning till Sysselsättningsfonden:
Ladda ner den ifyllda blanketten i PDF-format från Finansinspektionens e-tjänst. Skicka blanketten som bilaga till 
skyddad e-post till adressen mar@tyollisyysrahasto.fi
Ange i e-postmeddelandet det telefonnummer där vi kan nå dig ifall vi har frågor gällande anmälan.

Vid problem, kontakta mar@tyollisyysrahasto.fi

Sysselsättningsfonden publicerar den mottagna anmälan som ett börsmeddelande utan dröjsmål efter att anmälan mottagits.

Du kan läsa rapporterade transaktioner för personer i ledande ställning och deras närmaste krets som publicerats efter 3.7.2016 i vårt arkiv för börsmeddelanden.

Mer information om regleringen som gäller rapportering av affärstransaktioner för personer i ledande ställning och deras närmaste krets får du bland annat på Finansinspektionens webbplats.

Dataskyddsanmälan – Insiderförvaltning och uppgifter om närstående

 

Sysselsättningsfondens insiderinstruktion (sammanfattning) 

I Sysselsättningsfonden iakttas den insiderinstruktion som styrelsen godkände. Sysselsättningsfonden har emitterat offentligt noterade masskuldebrevslån. Därför är Sysselsättningsfonden skyldig att ordna insiderförvaltningen i enlighet med bestämmelserna.

Syftet med insideinstruktionen är att förenhetliga och förtydliga behandlingen av insiderärenden i Sysselsättningsfonden samt förebygga missbruk. Denna anvisning tillämpas på alla personer i Sysselsättningsfondens tjänst och på alla personer i dess ledande ställning. Dessutom tillämpas anvisningen i övrigt på dem som handlar på Sysselsättningsfondens vägnar eller för Sysselsättningsfondens räkning när de utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation.

1 Insiderinformation

Med insiderinformation avses information av exakt och icke-offentliggjord karaktär som direkt eller indirekt hänför sig till en eller flera emittenter eller finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en betydande inverkan på priserna på de finansiella instrumenten eller på derivatinstrumenten i fråga. 

Insiderinformation kan vara information som hänför sig till Sysselsättningsfonden eller ett eller flera av dess finansiella instrument, till exempel:  

 • En väsentlig försämring av Sysselsättningsfondens resultat, om detta påverkar Sysselsättningsfondens förmåga att svara för förbindelser i anslutning till offentligt noterade masskuldebrevslån;
 • Betydande opublicerade lagstiftningsprojekt som gäller Sysselsättningsfonden och som kan inverka på Sysselsättningsfondens förmåga att svara för förbindelser i anslutning till offentligt noterade masskuldebrevslån.

Insiderinformationen ska offentliggöras för allmänheten så snart som möjligt. Insiderinformationen ska offentliggöras och förvaras på Sysselsättningsfondens webbplats i minst fem år.

Sysselsättningsfonden kan på eget ansvar fatta beslut om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation, om alla följande villkor uppfylls:

 • ett omedelbart offentliggörande av informationen skulle sannolikt äventyra Sysselsättningsfondens berättigade intressen,
 • att skjuta upp offentliggörandet skulle sannolikt inte vilseleda allmänheten,
 • Sysselsättningsfonden kan garantera att informationen förblir konfidentiell.

2 Förbjuden användning av insiderinformation

Missbruk av insiderinformation (dvs. insideraffärer eller rådgivning i dessa) och olagligt röjande av insiderinformation är förbjudna.

En person som innehar insiderinformation får inte

 • göra eller försöka göra insideraffärer,
 • rekommendera att någon ör insideraffärer, eller locka någon annan att göra insideraffärer, eller
 • uttrycka insiderinformation olagligt.

Brott mot insiderbestämmelserna kan leda till administrativa eller straffrättsliga påföljder som riktar sig både mot Sysselsättningsfonden och mot de personer som brutit mot insiderbestämmelserna.

3 Marknadssondering (market sounding)

Med marknadssondering avses förmedling av information till en eller flera potentiella investerare innan transaktionen anmäls i syfte att kartlägga eventuella investerares intresse för en eventuell transaktion och de villkor som hänför sig till den, såsom storlek eller pris.

Sysselsättningsfonden kan ibland ha behov av att kartlägga investerarnas intresse för till exempel dess finansiella instrument (såsom masskuldebrevslån) innan en eventuell emission offentliggörs. Då iakttas det förfarande som fastställs i insiderinstruktionen.

När Sysselsättningsfonden är en aktör som tar emot marknadskontrollen följer den de förfaringssätt som närmare definieras i insiderinstruktionen.

4 Insiderförteckningar

Med insider avses vem som helst som innehar insiderinformation, oberoende av hur insiderinformationen har erhållits. Man kan också bli insider ofrivilligt och/eller av misstag. Varje insider ska antecknas i insiderförteckningen.

Sysselsättningsfonden och de som handlar på dess vägnar eller för dess räkning har en självständig skyldighet att föra insiderförteckningar över personer som avses i marknadsmissbruksförordningen och som har tillgång till insiderinformation och som arbetar för Sysselsättningsfonden på basis av arbetsavtal eller annars utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation. Sysselsättningsfonden upprättar en insiderförteckning för varje enskilt projekt. I förteckningen antecknas endast uppgifter om personer som har tillgång till den specifika insiderinformationen (projektspecifik insiderförteckning). Sysselsättningsfonden upprätthåller inte en kompletterande del av insiderförteckningen över permanenta insider, utan endast projektspecifika förteckningar används.

I den projektspecifika insiderförteckningen ska antecknas alla sådana personer som har tillgång till insiderinformation och som arbetar för Sysselsättningsfonden på basis av arbetsavtal eller annars utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation.

Den som införts i insiderförteckningen ska skriftligen underrättas om att hen har införts i förteckningen och om de skyldigheter som följer av detta samt om påföljder i anslutning till insiderhandel och obehörigt röjande av insiderinformation. Alla personer som är införda i den projektspecifika insiderförteckningen i Sysselsättningsfonden är förbjudna att bedriva handel med Sysselsättningsfondens finansiella instrument och därmed sammanhängande transaktioner till dess att projektet förfaller eller offentliggörs.

En projektspecifik insiderförteckning kan avslutas när projektet har offentliggjorts eller förfallit. I fråga om offentliggjorda projekt där offentliggörandet av insiderinformation har skjutits upp ska en anmälan utan dröjsmål göras till Finansinspektionen efter offentliggörandet.

 

Anvisningar för ledningen och dess närmaste krets om anmälan av affärstransaktioner samt om begränsningar av handeln

5 Ledningens affärstransaktioner

Affärstransaktionspraxisen hos personer i ledande ställning i Sysselsättningsfonden ska följa förtroende för värdepappersmarknadens. Anmälan och offentliggörande av de transaktioner som utförs av personer i ledande ställning gör det möjligt för investerare att följa deras innehav, samtidigt som det stöder förtroendet för värdepappersmarknaden och ökar öppenheten på marknaden.

5.1 Personer i ledande ställning

Sysselsättningsfonden ska föra en förteckning över personer i ledande ställning och deras närmaste krets (t.ex. make/maka eller barn). Med person i ledande ställning i emitterarens tjänst avses

 • en person som är medlem i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
 • en person på högre nivå som inte är medlem i det ovan nämnda organet, men som regelbundet har tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt berör sammanslutningen, och som har befogenhet att fatta beslut som hör till ledningen och som påverkar den berörda sammanslutningens framtida utveckling och affärsutsikter.

Enligt ovan nämnda kriterier har följande personer definierats som personer i ledande ställning hos Sysselsättningsfonden, för dem och deras närstående gäller en särskild skyldighet att anmäla transaktioner, som presenteras nedan:

 • Förvaltningsrådets medlemmar
 • Styrelsemedlemmar
 • Verkställande direktör och direktör med ansvar för ekonomi och finansiering

En rapporteringsskyldig person i ledande ställning och dennes närmaste krets har en självständig skyldighet att anmäla alla transaktioner med Sysselsättningsfondens finansiella instrument till Sysselsättningsfonden och Finansinspektionen.

5.2 Finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldigheten

Personer i ledande ställning och deras närmaste krets är skyldiga att för deras egen räkning anmäla alla transaktioner som gäller Sysselsättningsfondens finansiella instrument till Sysselsättningsfonden och Finansinspektionen. Anmälningsskyldigheten gäller transaktioner som gjorts på vilken marknadsplats som helst eller utanför marknadsplatserna.

Transaktioner som ska anmälas är transaktioner som överskrider gränsvärdet på 5 000 euro per kalenderår

 • Transaktioner som hänför sig till Sysselsättningsfondens finansiella instrument i form av främmande kapital, såsom masskuldebrev och konvertibla skuldebrev, penningmarknadsinstrument (t.ex. placeringscertifikat och företagscertifikat) och räntebevis,
 • Transaktioner som hänför sig till Sysselsättningsfondens finansiella instrument med främmande kapital, såsom optioner, terminer, futurer, swaps, warranter, kreditriskderivat och prisskillnadskontrakt,
 • Transaktioner som hänför sig till indexbundna produkter och produkter i korgar, om Sysselsättningsfondens finansiella instrument väger över 20 procent, och
 • Transaktioner som gäller aktier och andelar i placerings- och AIF-fonder, om Sysselsättningsfondens finansiella instrument har en vikt som överstiger 20 procent av produkten i fråga.

5.3 Affärstransaktioner som omfattas av anmälningsskyldigheten

Artikel 19:7 i MAR och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/522 som utfärdats med stöd av den definierar exempel på transaktioner som gäller finansiella instrument och som omfattas av anmälningsskyldigheten. Affärstransaktioner som ska anmälas är till exempel

 • köp, försäljning, direktförsäljning, märkning, byte, pantsättning, utlåning, gåva och arv
 • även affärstransaktioner som gjorts i samband med fondlivförsäkringar ska anmälas, om en person i ledande ställning eller någon i dennes närmaste krets är ansvarig för risken för en investering i egenskap av försäkringstagare, och om försäkringstagaren har befogenhet eller prövningsrätt att fatta placeringsbeslut om vissa instrument i livförsäkringen i fråga, eller att utföra transaktioner som gäller vissa instrument i livförsäkringen i fråga.
 • Även transaktioner som en tredje part har utfört för eller till förmån för en person i ledande ställning, eller en person i dennes närmaste krets i enlighet med ett personligt uppdrag i anslutning till portföljförvaltning eller kapitalförvaltning ska anmälas

5.4 Att göra anmälan

Personer i ledande ställning och deras närmaste krets är skyldiga att utan dröjsmål och senast tre (3) arbetsdagar efter affärstransaktionen underrätta Sysselsättningsfonden och Finansinspektionen om sina transaktioner med finansiella instrument. Sysselsättningsfonden ska offentliggöra informationen om affärstransaktionen inom två (2) arbetsdagar efter att ha fått den ovan nämnda affärsanmälan.

Anmälningsskyldigheten börjar först när det totala beloppet på 5 000 euro har uppnåtts under ett kalenderår. Gränsvärdet beräknas genom att räkna ihop, utan att nettoa, alla affärstransaktionen under kalenderåret.

Informationsinnehållet i anmälan är reglerat. Transaktionerna anmäls till Finansinspektionen via e-tjänsten. Anmälan ska också skickas per e-post till Sysselsättningsfonden på adressen mar@tyollisyysrahasto.fi.

6 Affärstransaktionsbegränsning

Affärstransaktionspraxisen hos personer i ledande ställning i Sysselsättningsfonden ska följa förtroende för värdepappersmarknadens. En person i ledande ställning i Sysselsättningsfonden ska förlägga sin handel med Sysselsättningsfondens finansiella instrument så att handeln inte försvagar förtroendet för värdepappersmarknaden, och transaktioner ska i regel inte genomföras till exempel under stängda perioder.

Personer i ledande ställning i Sysselsättningsfonden och deras närmaste krets samt andra personer som omfattas av Sysselsättningsfondens affärstransaktionsbegränsningar ansvarar alltid själva för att deras verksamhet följer bestämmelserna i MAR-förordningen, de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och Börsens anvisningar.

6.1 Affärstransaktionsbegränsning för personer som antecknats i den projektspecifika insiderförteckningen

När en person har erhållit insiderinformation får hen inte handla med Sysselsättningsfondens finansieringsinstrument under projektets gång.  Begränsningen gäller så länge personen är delaktig i projektet i fråga eller tills projektet har avslutats på behörigt sätt. Transaktionsbegränsningen förblir i kraft tills projektet avslutas, även om den projektspecifika insiderns arbets- eller tjänstgöringsförhållande upphör under projektets gång.

6.2 Stängd period

Handel med Sysselsättningsfondens finansiella instrument som innehas av en person i ledande ställning för egen eller en tredje parts räkning är förbjuden direkt eller indirekt under en s.k. stängd period oberoende av om personen då innehar insiderinformation. Den stängda perioden är 30 dagar innan den lagstadgade delårsrapporten eller bokslutskommunikén offentliggörs inklusive ifrågavarande dag. Om bokslutet innehåller väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i bokslutskommunikén, gäller den stängda perioden även bokslutet.

Sysselsättningsfonden följer en 30 dagars stängd period också före social- och hälsovårdsministeriets uppskattning av arbetslöshetsförsäkringspremierna för det följande året som publiceras på våren och budgeten som publiceras i augusti och förvaltningsrådets förslag om arbetslöshetsförsäkringspremierna för det följande året, eftersom man i dessa meddelanden bedömer Sysselsättningsfondens framtida utveckling. 

Den stängda perioden gäller personer i ledande ställning och andra personer som deltar i beredningen av ekonomiska rapporter och för vilka Sysselsättningsfonden har fastställt en transaktionsbegränsning. Den stängda perioden gäller dock inte personer i ledande ställning eller personer som hör till den närmaste kretsen för andra personer som omfattas av transaktionsbegränsningen

I fråga om fysiska personer som hör till den närmaste kretsen för personer i ledande ställning ska man dock beakta att en person i ledande ställning inte får röja insiderinformation eller på annat sätt konfidentiell information om innehållet i den kommande ekonomiska översikten för sin närmaste krets. Dessutom bör man beakta att en person i ledande ställning inte får handla med Sysselsättningsfondens finansiella instrument för egen eller tredje parts räkning direkt eller indirekt under en stängd period. Således är det förbjudet för personer i ledande ställning att utföra affärstransaktioner till exempel för personer som är omyndiga och står under intressebevakning eller för bestämmanderättssamfund eller för bestämmanderättssamfund för omyndiga personer som står under intressebevakning.

En person i ledande ställning ansvarar för att transaktionsbegränsningarna iakttas även när skötseln av personens värdepapper har anförtrotts en annan person, till exempel en portföljförvaltare.

 

Förvaltning och övervakning av insiderärenden

7 Tillhandahållande av insiderinstruktionen

Sysselsättningsfonden gör en sammanfattning av dessa instruktioner tillgänglig på Sysselsättningsfondens externa webbplats. Var och en som är anställd hos Sysselsättningsfonden är personligen ansvarig för att hen iakttar insiderregleringen samt denna insideranvisning och för anmälan av de personer till vilka insiderinformation har lämnats ut för införande i insiderförteckningen. Även en person som får insiderinformation är skyldig att anmäla sig för anteckning i insiderförteckningen, om hen inte har information om att en anteckning i insiderförteckningen.

8 Utbildning och information

Sysselsättningsfonden sörjer för att de personer som finns i insiderförteckningarna samt de personer som omfattas av affärstransaktionsbegränsningar och anmälningsskyldighet identifierar sin ställning och dess verkningar. 

9 Insiderförvaltning

Sysselsättningsfonden har en insideransvarig som sköter uppgifter som hör till Sysselsättningsfondens insiderförvaltning. 

10 Övervakning och påföljder

10.1 Övervakning av insiderärenden

Personer i ledande ställning är skyldiga att hålla uppgifterna om dem och deras närmaste krets uppdaterade. Dessutom granskar Sysselsättningsfonden årligen de uppgifter som ska anmälas om personer i ledande ställning. 

10.2 Administrativa påföljder

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet i insiderärenden som regleras av MAR-förordningen. Finansinspektionen kan med stöd av lagen om Finansinspektionen (878/2008) som administrativ påföljd påföra bland annat en påföljdsavgift till dem som bryter mot bestämmelserna i MAR-förordningen om till exempel förande av en behörig insiderförteckning och anmälningsskyldighet.

10.3 Straffrättsliga påföljder

I 51 kap. 1–2 § i strafflagen (39/1889) föreskrivs om missbruk av insiderinformation och grovt missbruk av insiderinformation. Bestämmelserna i strafflagen tillämpas om gärningen begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

10.4 Interna påföljder

Sysselsättningsfonden kan till följd av brott mot dessa instruktioner ge den som brutit mot instruktionen en disciplinär påföljd, såsom en skriftlig varning eller förseelse, till och med avsluta personens anställningsförhållande. Sysselsättningsfonden kan vid behov också anmäla förseelsen till Finansinspektionen eller polisen.

11 Kanal för anmälan av förseelser

Sysselsättningsfonden har en kanal för anmälan via vilken man kan anmäla misstänkta brott mot bestämmelserna och föreskrifterna om finansmarknaden. Sysselsättningsfondens kanal för anmälan är Sysselsättningsfondens anonyma kanal för anmälan av missbruk.

Sidan uppdaterad: 24-1-2023