Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Sysselsättningsfondens verkställande direktör sköter Sysselsättningsfonden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören svarar för att bokföringen är lagenlig och att kapitalförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess ledamöter de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter.

Ledningsgruppen bistår den verkställande direktören i ledningen av Sysselsättningsfondens verksamhet samt förverkligandet av Sysselsättningsfondens strategiska och operativa mål.

Katja Komulainen (förnamn.efternamn@tyollisyysrahasto.fi) arbetar som ledningsgruppens assistent. 

Ledningsgruppens ledamöter

Janne Metsämäki

Verkställande direktör
Juris kandidat (JK)
f. 1960

Nuvarande befattningar och förtroendeuppdrag:
Verkställande direktör, Sysselsättningsfonden 2019–
Förlikningsman (bisyssla) 2017–
Työntekijäin Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunta, ordförande 2021–

Tidigare befattningar:
Verkställande direktör, Arbetslöshetsförsäkringsfonden 2015–2018
Verkställande direktör, Utbildningsfonden 2018
Intressebevakningsdirektör, FFC 2014
Statssekreterare, Arbets- och näringsministeriet 2011–2013
Flera olika arbetsuppdrag på FFC och Social- och hälsovårdsministeriet 1987–2011

Tidigare förtroendeuppdrag:
European Social Insurance Platform (ESIP), styrelseledamot 2017–2023
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, suppleant i styrelsen 2014
Finnvera Abp, styrelseledamot 2008–2011
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, ledamot 2006–2010
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelseledamot 1999–2003, 2008–2011
Varma-Sampo, suppleant i styrelsen 1998–2003

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Karo Nukarinen

Direktör
Ekonomie magister (EM)
f. 1976

Nuvarande befattningar och förtroendeuppdrag:
Direktör, ekonomi och finans, Sysselsättningsfonden 2023–
Ställföreträdande verkställande direktör, Sysselsättningsfonden 2023–
Styrelseledamot, Salamander Sales and Strategy Oy 2007–

Tidigare befattningar:
Direktör, finans, strategi och M&A, YIT 2022–2023
Finansdirektör, YIT 2018–2021
Finansdirektör, Lemminkäinen 2015–2018
Finansdirektör, Sanitec 2010–2015
Finansdirektör, Dynea 2005–2010
Controller (många roller), Dynea 2002–2005
Managementkonsult, The Boston Consulting Group 2000–2002

Karo Nukarinen, Työllisyysrahaston johtaja, talous ja rahoitus

Virpi Halme

Direktör
Juris magister (JM)
f. 1976

Nuvarande befattningar och förtroendeuppdrag:
Direktör, teknologi och utveckling, Sysselsättningsfonden 2021–

Tidigare befattningar:
Direktör, interna tjänster och juridiska ärenden, Sysselsättningsfonden 2019–2021
Direktör, administration och juridiska ärenden, Arbetslöshetsförsäkringsfonden 2018
Chef för juridiska ärenden, Arbetslöshetsförsäkringsfonden 2016–2018
Jurist, Arbetslöshetsförsäkringsfonden 2005–2016

Virpi Halme, Työllisyysrahaston johtaja, sisäiset palvelut ja lakiasiat

Katja Knaapila

Direktör
Master of Business Administration (MBA) 
f. 1966

Nuvarande befattningar och förtroendeuppdrag:
Direktör, HR och kommunikation, Sysselsättningsfonden 2019–
Styrelseledamot, Aboensis Oy 2018–

Tidigare befattningar:
VP, Human Resources Adven Group Oy 2015–2018
HR Director, Travel Services Finnair Oyj 2010–2015
Senior HR Manager, Fujitsu Services Oy 2008–2010
Senior Consultant, HR4 Solutions Oy 2007–2008
Manager, Mergers And Acquisitions Accenture Oy 2006–2007
Professional Development Manager, Nordic och andra arbetsuppgifter, IBM (Oy International Business Machines Ab) 1995–2006
Notariatsekreterare, Sparbanken i Åboland – Merita 1988–1995

Katja Knaapila, direktör, HR och kommunikation, Sysselsättningsfonden


Tuulikki Saari 

Direktör 
Filosofie magister (FM) 
f. 1979 

Nuvarande befattningar och förtroendeuppdrag: 
Direktör, kundrelationer, Sysselsättningsfonden 2021 -  
 
Tidigare befattningar: 
Servicedirektör, personskador, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 2015-2021 
Enhetsdirektör, ersättningstjänster, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 2012-2015 
Försäljningschef, Fenniapalvelu, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 2011-2012 
Servicechef, Vattenfall Finland 2005-2011 
Projektchef, Call Solutions Ab, 2003-2005 

Sysselsättningsfondens direktör för kundlerationer Tuulikki Saari

Medlemskap

Sysselsättningsfonden är medlem av arbetslöshetsförsäkringens internationella samorganisation International Social Security Association (ISSA) och motsvarande organisation för EU-medlemsländerna European Social Insurance Platform (ESIP) och Nordiskt Socialförsäkringsmöte (NSFM). Fonden är med som observatörsmedlem i europeiska arbetsmarknadsparters socialförsäkringsinstitutioner (AEIP).

Styrelse

Sysselsättningsfondens ärenden hanteras av dess styrelse, som har 14 medlemmar. Förvaltningsrådet ska utse styrelsen på så sätt att sju av styrelsens medlemmar representerar arbetsmarknadsparternas arbetsgivare och sju dess anställda. Styrelsen har ordförande och vice ordförande, varav den ena ska representera arbetsgivarna och den andra arbetstagarna. Ordförandeskapet byts ut turvis ett år åt gången växelvis från en representant för arbetsgivarna till en representant för arbetstagarna. Om en styrelsemedlems plats blir ledig under mandattiden utser förvaltningsrådet en efterträdare för den resterande mandatperioden i enlighet med ovannämnda representativitet.

Förvaltningsrådet väljer styrelsens ordförande och vice ordförande för ett kalenderår i taget. Som ordförande för styrelsen år 2024 fungerar Pekka Piispanen (Akava) och som vice ordförande Vesa Rantahalvari (Finlands Näringsliv EK). 

Sysselsättningsfondens styrelsemedlemmar år 2024 är

Pekka Piispanen

Styrelsens ordförande
Filosofie Magister (FM)
f. 1960

Pekka-Piispanen.png

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2023-
Varma, styrelsemedlem 2017-
Akava, direktör 2012-

Tidigare tjänster:
Työeläkevakuuttajat TELA, direktör 2001-2011

Vesa Rantahalvari

Styrelsens vice ordförande
Magister i administrativa vetenskaper (HTM)
f. 1967

Rantahalvari-Vesa.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Finlands näringsliv (EK), ledande expert 2012–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Arbetarskyddsfonden, fullmäktigemedlem 2013–
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden 2013–
Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 2012–

Tidigare tjänster:
Social- och hälsovårdsministeriet, statssekreterare 2010-2011.
Finlands Näringsliv, expert 2005-2009
Arbetsgivarna inom tjänstesektorn, socialpolitisk ombudsman 2001-2004
Finska Försäkringsbolagens Centralförbund, jurist 1996–2000
Arbetsministeriet, planerare 1993–1995

Tidigare förtroendeuppdrag:
Fpa, styrelsemedlem 2016–2021
Olycksfallsförsäkringscentralen (f.d. Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, styrelsemedlem 2001–2021
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2012–2018
Utbildningsfonden, styrelsemedlem 2018
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2005–2010
Utbildningsfonden, förvaltningsrådsmedlem 2015 och 2017

Tuomas Aarto

Vicehäradshövding (VH)
f. 1973

Aarto-Tuomas.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA rf, verkställande direktör 2018–
Arbetsdomstolen, ledamot 2016–
Pensionsskyddscentralen, ledamot av representationsrådet 2020–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Paltalex Oy, styrelseordförande 2018–

Tidigare tjänster:
Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA rf, vice verkställande direktör 2013–2018
Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA rf, arbetsmarknadsdirektör 2012
Empower Group, förvaltningsdirektör 2011–2012
Empower Oy, direktör 2008–2010
Finsk Energiindustri rf, direktör 2005–2008
Energibranschens centralförbund rf, arbetsmarknadsjurist 2001–2004
Finlands målarmästarförbund, ombud 2000–2001
Toijala tingsrätt, notarie 1999–2000
Asianajotoimisto Heikki Salo Oy, biträdande jurist 1998–1999

Tidigare förtroendeuppdrag:
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, styrelseordförande 2019–2023
Industricentrum Ab, styrelsemedlem 2018–2022
Försäkringsdomstolen, suppleant 2015–2019
Arbetsdomstolen, suppleant 2013–2016
Utbildningsfonden, förvaltningsrådsmedlem 2017–2018
Utbildningsfonden, förvaltningsrådssuppleant 2013–2017
Paltalex Oy, styrelsemedlem 2013–2018
Empower Oy, styrelseordförande 2012
Empower Oy, styrelsemedlem 2011

Jarkko Eloranta

Politices magister (PM)
f. 1966

Jaakko-Eloranta.png

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
FFC, ordförande 2016-
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2022-
Finnfund, förvaltningsrådets medlem 2020-
FinUnions, styrelsen ordförande 2018-
Ilmarinen, styrelsens vice ordförande 2017-
Palkansaajien koulutussäätiö, förvaltningsfådets ordförande 2016-
ETUC, vice ordförande i styrelsen och medlem i arbetsutskottet 2016-

Tidigare tjänster:
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, ordförande 2011-2016
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, branchchef 2007-2011

Tidigare förtroendeuppdrag:
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, styrelsens ordförande 2013-2022
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, styrelsemedlem 2007-2012
Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan, förvaltningsrådetsmedlem 2008-2012
Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK, styrelsens ordförande 2004-2010

Minna Etu-Seppälä

Juris kandidat (JK), LL.M, Vicehäradshövding
f. 1972
Minna Etu-Seppälä

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Kemiindustrin Rf, Direktör, Arbetsmarknad 2019–
Sysselsättningsfonden, Styrelsemedlem 2020–
Veritas, Konsultativa nämnden 2023–
Besvärsnämnden för Olycksfallsärenden, Ersättare 2014–

Tidigare tjänster: 
Palta Rf, Direktör, Arbetsmarknad 2017–2019
Finlands Näringsliv, Specialist 2013–2017 
Neste Shipping Oy, Personalchef 2012–2013

Tidigare förtroendeuppdrag: 
Besvärsnämnden för Arbetspensionsärenden, Medlem 2017–2018 
Besvärsnämnden för Social Trygghet, Medlem 2014–2016
Arbetsdomstolen, Ersättare 2007–2009

Riikka Heikinheimo

Filosofie doktor (FD)
f. 1963

Heikinheimo-Riikka.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Finlands näringsliv (EK), direktör 2015–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Rådet för arbets-, utbildnings- och näringsärenden, medlem 2015–2017, 2018–2020
Institutet för ny teknik AEL, förvaltningsgruppsmedlem 2017–
Atk-instituutti säätiö, förvaltningsgruppsmedlem 2017–
Teknillisten Tieteiden Akatemia (TTA), medlem 2014–

Tidigare tjänster:
Finlands Akademi, direktör 2014–2015
Utvecklingscentret för teknologi och innovationer Tekes, direktör 2006–2014

Tidigare förtroendeuppdrag:
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2018
Utbildningsstyrelsens direktion, suppleant 2015–2018
Utbildningsfonden, styrelseordförande 2016 och 2018
Utbildningsfonden, vice styrelseordförande 2017
Medicinska stiftelsen, vice styrelseordförande 2013–2017
Delegationen för arktiska frågor, sakkunnigmedlem 2014
Alberta Research and Innovation Authority (ARIA), Canada, styrelsemedlem 2009–2015
European Forum for Forward Looking Activities EFFLA, sakkunnigmedlem 2011–2015
Medlem i nationella innovationsstrategin 2008

Minna Helle

Juris kandidat (JK)
f. 1972

Helle-Minna.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Teknologiindustrin, vice verkställande direktör 2021–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Arbetspensionsbolaget Elo, styrelsemedlem 2019–
Pensionsskyddscentralen, styrelsemedlem 2018–
Försvarskursföreningen, styrelsemedlem 2017–

Tidigare tjänster:
Teknologiindustrin, arbetsmarknadsdirektör 2018–2021
Riksförlikningsman 2015–2018
STTK, intressebevakningsdirektör 2013–2014
TELA, direktör 2011–2013
Akava, intressebevakningsdirektör 2009–2011
Tehy, direktör 2006–2009
Akava, jurist 2000–2006
Finlands Journalistförbund, arbetsvillkorsombud 1997–1999

Tidigare förtroendeuppdrag:
Työsuhdejuristit Oy, styrelsemedlem 1.7.2018–2021
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2018
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, ordförande 2015–2017
Besvärsnämnden för social trygghet, sektionens ordförande 1–5/2018
Pensionsskyddscentralen, styrelsemedlem 2013–2015
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinen, styrelsemedlem 2014
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2009–2011 och 2013–2014

Markku Jalonen

Licentiat i samhällsvetenskaper (SVL)
f. 1960

Jalonen-Markku.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, verkställande direktör 2021–
Medlem i Ekonomiska rådet 2022–
Keva, styrelsemedlem 2020–

Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Pensionsskyddscentralen, styrelsemedlem 2017–
Utbildningsfonden, förvaltningsrådsmedlem 2007–
Titelnämnden, ledamot 2011–2017, vice ordförande 2016–

Tidigare tjänster:
Kommunarbetsgivarna, arbetsmarknadsdirektör 2007–2021
Kommunarbetsgivarna, biträdande direktör 2006–2007
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, ordförande 2001–2006

Tidigare förtroendeuppdrag:
FCG Talent Oy, styrelsemedlem 2017–2021
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2007–2018
Pensionsskyddscentralen, styrelsesuppleant 2014–2016
Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva, förvaltningsrådsmedlem 2001–2005

Patrizio Lainà

Politices doktor (PD) & ekonomie magister (EM)
f. 1985

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
STTK, chefsekonom 2019–
LABORE, styrelsens vice ordförande 2022–
LABORE, styrelsemedlem 2021–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2021–
Medlem i finansministeriets arbetsgrupp 2023–

Tidigare tjänster: 
SAK, ekonom 2017–2019
Helsingfors universitet, doktorand 2013–2017
Finlands Bank, ekonom 2012–2013

Tidigare förtroendeuppdrag:
Parlamentariska kommitté för reform av den sociala tryggheten, medlem 2020–2021

Henrika Nybondas-Kangas

Juris kandidat (JK), Vicehäradshövding (VH)
f. 1974

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, förhandlingsdirektör 2022–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2021–
Försäkringsdomstolen, sakkunnigledamöte 2010–

Tidigare tjänster:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, förhandlingschef 2011–2022
Kommunarbetsgivarna, ledande arbetsmarknadsjurist 2009–2011
Kommunarbetsgivarna, arbetsmarknadsjurist 1999–2009
Svenska handelshögskolan, projektarbetare 1998–1999

Antti Palola

Sjökapten
f. 1959

Palola-Antti.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
STTK ry, ordförande 2013–
Ekonomiska rådet, medlem 2013–
Rådet för arbets-, utbildnings- och näringsärenden, medlem 2013–
E2 Forskning, styrelsemedlen 2021–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, styrelsens vice ordförande 2014–
OP Nyland, ledamot i förvaltningsrådet 2021–

Tidigare tjänster:
Löntagarorganisationen Pardia, ordförande 2005–2013
Finlands Skeppsbefälsförbund, vice verksamhetsdirektör 1998–2005
Åbo Navigationsinstitut/Yrkeshögskolan Sydväst, rektor och direktör för utbildningsprogram 1996–1998

Tidigare förtroendeuppdrag:
Pensionsskyddscentralen, fullmäktigemedlem 2014–2021
Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva, styrelsemedlem 2006–2021
Utbildningsfonden, förvaltningsrådsmedlem 2014–2018
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2015–2018
STTK, styrelsemedlem 2005–2013
Pensionsskyddscentralen, ersättare i fullmäktige 2008–2013

Saana Siekkinen

Magister i samhällsvetenskaper (SVM)
f. 1972

Siekkinen-Saana.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
FFC, direktör 2018–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Fpa, styrelsemedlem 2016 –
Pensionsskyddscentralen, styrelsesuppleant 2016 –
Varma, styrelsemedlem 2020–
Arbetarskyddsfonden, fullmäktigemedlem 2018–

Tidigare tjänster:
Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva, förvaltningsrådsmedlem 2017–2020
FFC, direktör 2015–2017
Servicefacket PAM, utvecklingsdirektör 2013–2014
FFC, utvecklingsdirektör, 2011–2013
FFC, chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik, 2009–2011

Tidigare förtroendeuppdrag:
Utbildningsfonden, styrelsesuppleant 2016–2018
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2015–2018
Arbetarskyddscentralen, styrelseordförande 2015–2017
Arbetshälsoinstitutet, suppleant i direktionen 2012–2017
Löntagarnas välmående och hälsa PHT, styrelseordförande 2016–2017
Utbildningsfonden, styrelsemedlem 2011–2013, 2015
Utbildningsfonden, styrelseordförande 2013
Utbildningsfonden, vice styrelseordförande för 2012
Arbetarskyddscentralen, vice styrelseordförande 2013–2015
Rådet för livslångt lärande, ordförande 2012–2015

Heikki Taulu

Magister i samhällsvetenskaper (SVM)
f. 1973

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
Akava, ekonom 2012–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2021–
Arbetslöshetskassornas stödkassas styrelsesuppleant 2023–
Besvärsnämnden för social trygghet, medlem 2018–

Tidigare tjänster:
Akava, arbetspolitisk agent 2006–2011
Kommunernas pensionsförsäkring, statistisk planerare 2003–2006
Teknikens akademiker TEK, forskare/informatiker 2002–2003
Statistikcentralen, överaktuarie 2001–2002

Pirjo Väänänen

Socionom (högre YH)
f.1971

Väänänen Pirjo.jpg

Aktuella tjänster och förtroendeuppdrag:
FFC, socialpolitisk chef 2018–
Sysselsättningsfonden, styrelsemedlem 2019–
Ilmarinen, förvaltningsråd 2020–
Besvärsnämnden för social trygghet, medlem 2018–

Tidigare tjänster:
FFC, chef för arbetskraftspolitik, 2012–2017
Republikens presidents kansli, specialmedarbetare  2009–2010
FFC, socialpolitisk expert, 2006–2008, 2011
Byggnadsförbundet, socialsekreterare 2000–2005
Finlands Yrkesstuderandeförbund SAKKI, ordförande 1998–2000

Tidigare förtroendeuppdrag:
Delegationen för grupplivförsäkringsärenden, medlem 2018–2021
Ilmarinen, delegationen för pensionsärenden 2012–2020
Vates-stiftelsen, styrelsemedlem 2014–2017
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, medlem 2010–2017
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2017–2018
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, medlem 2010–2017
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, styrelsemedlem 2011
Delegationen för grupplivförsäkringsärenden, medlem 2007–2008, 2010–2011
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, medlem 2008, 2010–2011
Pensionsskyddscentralen, styrelsemedlem 2006–2007

Förvaltningsrådet

Sysselsättningsfondens högsta beslutanderätt utövas av förvaltningsrådet, som har 18 medlemmar. Nio av medlemmarna representerar arbetsgivare och nio av medlemmarna representerar anställda. Förvaltningsrådet skall bland sina medlemmar för ett kalenderår i taget utse ordförande och vice ordförande, varav den ena representerar arbetsgivare och den andra arbetstagare. Ordförandeskapet ligger växelvis hos arbetsgivarnas och arbetstagarnas företrädare.

Statsrådet skall utse medlemmarna i Sysselsättningsfondens förvaltningsråd på så sätt att sex medlemmar utses bland kandidater som uppställts av Finlands näringsliv, tre bland den kommunala arbetsmarknadens kandidater, tre bland Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s kandidater och tre bland Akavas kandidater. Mandattiden för Sysselsättningsfondens förvaltningsrådsmedlemmar är tre kalenderår.

Förvaltningsrådet utser förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande för ett kalenderår i taget.

Den 2 november 2023 utsåg statsrådet på förslag av arbetsmarknadsparterna medlemmarna i Sysselsättningsfondens förvaltningsråd för mandatperioden 1.1.2024–31.12.2026. 

År 2024 blir förvaltningsrådets ordförande Antti Zitting och vice ordförande Riku Aalto.

Förvaltningsrådets medlemmar är:

Namn Aktuell tjänst
Riku Aalto, magister i administrativa vetenskaper, f. 1965 Ordförande, Industrifacket
Maria Kaisa Aula, PL, SVD, f. 1962 Regionstyrelsens ordförande, Mellersta Finlands välfärdsområde
Jari Jokinen, DI, f.1967
Verkställande direktör, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Teemu Kokko, ED, f.1961 Verkställande direktör, rektor, Haaga-Helia yrkeshögskola 
Antti Korpiniemi, agronomie- och forstmagister, f. 1961 Verkställande direktör, Berner Oy
Tomi Lantto, EM, f. 1970 Verkställande direktör, Antell
Petri Lindroos, PM, f. 1965 Förhandlingsdirektör, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Salla Luomanmäki, FM, f. 1963 Medlem av Akavas styrelse, representant för Akava rf
Jorma Malinen, autom. designer, f. 1959 Ordförande, Fackförbundet Pro
Matti Mettälä, PD, f. 1963 Personaldirektör, Kesko Abp
Outi Mäkelä, EM, f. 1974 Kommundirektör, Nurmijärvi
Olli Nikula, EM, f. 1967 Verkställande direktör, Saint-Gobain Finland Oy
Silja Paavola, närvårdare, f. 1956 Ordförande, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
Saila Ruuth, PM, f. 1981 Branschchef, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL (från 23.8.2022)
Millariikka Rytkönen, barnmorska,  sjukskötare, f. 1975 Ordförande, social-, hälsovårdens och pedagogiska fackorganisation Tehy rf
Annika Rönni-Sällinen, juris kandidat, f. 1976 Ordförande, servicefacket PAM rf
Antti Zitting, DI, f. 1956 Styrelseordförande, Sacotec-koncernen
Sidan uppdaterad: 8-12-2023