Gå till innehållet.

Intern kontroll och riskhantering

Intern kontroll och riskhantering är en del av god förvaltning och ledning i Sysselsättningsfonden. Förfaranden för intern kontroll och riskhantering utgör en del av Sysselsättningsfondens förvaltnings- och ledningssystem, beslutsprocess samt den strategiska och operativa verksamhetsplaneringen.

Sysselsättningsfonden har en intern kontroll-och riskhanteringspolitik som beslutats av dåvarande TVR:s styrelse och ett internt kontrollsystem som grundar sig på den. Vid sidan av detta grundar sig den interna kontrollen inom Sysselsättningsfonden på de investeringsprinciper som förvaltningsrådet beslutat, den investeringsplan som styrelsen beslutat, skuldhanteringsplanen, principerna för data administration och datasäkerhet samt anvisningen för intern kontroll samt fondens övriga anvisningar.

 

Mål för intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen och riskhanteringen i Sysselsättningsfonden handlar om förfaranden som syftar till att uppnå skälig säkerhet om följande faktorer:

Uppnående av mål och verksamhetens resultat

  • Sysselsättningsfonden samlar in och utdelar arbetslöshetsförsäkrings- och självriskpremier på ett effektivt och lagenligt sätt samt andra intäkter, inklusive verkställande av vuxenutbildningsförmåner
  • De tillgångar som innehas av Sysselsättningsfonden bevaras och förvaltas väl och resurserna skyddas mot förluster till följd av misskötsel av uppgifterna, slöseri, fel, missbruk eller annan verksamhet som står i strid med av regler och anvisningar
  • Sysselsättningsfondens verksamhet och resursanvändningen är resultatrik så att de uppställda målen uppnås och att verksamheten är ekonomisk, produktiv och effektiv.

Produktion av riktig och tillräcklig information om ekonomin och verksamheten

  • Information om Sysselsättningsfondens verksamhet, ekonomi och förvaltning som en resultatrik ledning förutsätter att den finns tillgänglig och denna information utnyttjas även i ledningen
  • Riktig och tillräcklig information om verksamheten, ekonomin, förvaltningen samt resultatet rapporteras till Sysselsättningsfondens styrelse och förvaltningsråd.

Verksamhetens laglighet och kravenlighet

  • I Sysselsättningsfondens verksamhet iakttas lagen, gällande anvisningar och föreskrifter samt kraven på god förvaltning.

Ansvar inom intern kontroll och riskhantering

Sysselsättningsfondens styrelse beslutar om grunderna för intern kontroll och riskhantering och förutsätter att fondens verksamhet organiseras så att det finns en tillräcklig intern kontroll och riskhantering på alla organisationsnivåer och i all verksamhet.

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Sysselsättningsfonden gäller fondens samtliga verksamheter och genomförandet av dessa ligger på alla anställdas ansvar.

Mer information om riskerna finns i den senaste årsberättelsen.

 

Sidan uppdaterad: 10-12-2018