Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Observera att lagen om indragning av vuxenutbildningsförmåner har trätt i kraft 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av yrkesexamensstipendium på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Yrkesexamensstipendium

Vi kan bevilja dig yrkesexamensstipendium om du har avlagt en i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och du senast dagen då examen avläggs har sammanlagt minst fem år med pensionsförsäkrad arbetshistoria. Examen ska vara avlagd senast 31.7.2024.

Yrkesexamensstipendiet beviljas endast på basis av avläggande av hela examen. Delar av en examen eller en uppdatering av examen berättigar inte till stipendiet. Stipendiet kan inte beviljas på basis av högskoleexamen.

En förutsättning för att få yrkesexamensstipendium är att du är stadigvarande bosatt i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland både när du avlägger examen och när du ansöker om stipendiet. Du bör också vara under 68 år på examensdagen.

Yrkesexamensstipendiet är en skattefri engångsersättning som beviljas på grund av avläggande av en yrkesinriktad examen. Stipendiet beviljas till alla som uppfyller villkoren för yrkesexamensstipendiet.

Om stipendiet beviljas på grund av en examen som är avlagt efter den 1.1.2022 är stipendiets storlek 414 euro. Stipendets storlek har granskats på basis av social- och hälsovårdsministeriets förordning (1017/2021).

För att få yrkesexamensstipendium måste du ha en arbetshistoria på sammanlagt minst fem år dagen då examen avläggs.
I arbetshistorian räknas all slags pensionsförsäkrat arbete som du utfört i Finland, EU- och EES-länder samt i Schweiz. Ditt arbete i EU- och EES-länderna och i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska Unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska Unionen.

Arbetshistorian räknas fram till slutet av 2006 enligt längden på arbets- och tjänsteförhållandena. Från början av 2007 räknas arbetshistorian utifrån årsinkomsterna per kalenderår. Det arbete du utfört i EU- och EES-länderna och i Schweiz beaktas enligt längden på anställningsförhållandena. Tid som företagare eller lantbruksföretagare beaktas inte till arbetshistorian.

För arbete som utförts någon annanstans än i Finland ska du bifoga en tillförlitlig utredning över ditt arbete till ansökan, till exempel ett arbetsintyg och ett löneintyg. Om intygen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du skicka en översättning av texterna med intygskopiorna.

Du kan beräkna din arbetshistoria med hjälp av räknaren. För beräkningen behöver du ditt arbetspensionsutdrag som du får genom att logga in i Pensionsskyddscentralens nättjänst.

Du behöver inte ha ett gällande anställningsförhållande för att ansöka om stipendiet.

Du måste ansöka om stipendiet inom ett år efter att du avlagt examen. Datumet på examensintyget anses vara datum för avläggande av examen.

Snabbaste och säkraste sättet att fylla i ansökan är via vår e-tjänst.

Till din ansökan ska du bifoga ett examensintyg över den examen som du ansöker om stipendiet för.

Vi får från Pensionsskyddscentralen uppgifter över arbete som utförts i Finland från tidigare år. Löneinkomst är inte arbetslöshetsersättning eller inkomst från företagarverksamhet. Endast inkomst som intjänats i lönearbete.

Ett pensionsförsäkrat arbete i ett EU-EES-land eller i Schweiz kan räknas med tidigast från och med året som Finland anslöt sig till EU från och med år 1995. Därtill kan arbetet beaktas tidigast från och med den dag då landet där arbetet utförts anslutit sig till den Europeiska unionen.

Om din arbetstid i Finland är under fem år, bifoga till ansökan ett arbetsintyg och intyg över den lön som betalats i arbetet som utförts i ett EU- och EES-land eller i Schweiz för att tiden i arbete ska kunna räknas. Om intyg är på andra språk än finska, svenska eller engelska, bifoga då också en översättning på intygen.

Ansökningarna om yrkesexamensstipendium behandlas i den ordning som de kommer in. Vi undersöker din ansökan och kontaktar dig per e-post om vi har några frågor innan beslutet meddelas.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten kan du också ansöka med utskrivbar blankett.

Om du har ansökt stipendiet via e-tjänsten får du också beslutet till tjänsten. E-tjänsten skickar dig automatiskt ett e-postmeddelande efter att beslutet fattats. Dessutom skickar vi alltid ett officiellt beslut per post.

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du ansöka om ändring i det genom att överklaga beslutet. Skicka ditt överklagande med motivering till oss på Sysselsättningsfonden, men adressera det till besvärsnämnden för social trygghet. På så sätt kan vi först undersöka om beslutet kan omprövas. Överklagandet ska göras skriftligen och ska vara framme hos Sysselsättningsfonden senast inom 30 dagar från det att du fått del av beslutet. Om vi inte kan ompröva beslutet kommer ditt överklagande att lämnas in till besvärsnämnden för social trygghet tillsammans med vårt utlåtande. Du får ett separat meddelande om detta och utlåtandet för kännedom.

Vi behandlar besvären i den ordning som de inkommit. Handläggningstiden är cirka en månad. Om det finns ett fel i beslutet som vi kan korrigera, kan du få ett nytt beslut redan inom några dagar.

Bifogat till beslutet finns en instruktion med närmare besvärsanvisningar.
Skicka ditt överklagande per meddelande via vår e-tjänst

Sidan uppdaterad: 7-3-2024